สมาชิก

• สถาบันการศึกษากายภาพบำบัดในประเทศไทย

 1. คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2508)
 2. สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ.2523)
 3. ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ.2527)
 4. คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต (พ.ศ.2530)
 5. คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2536)
 6. คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (พ.ศ.2536)
 7. ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2537)
 8. ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2539)
 9. ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2543)
 10. สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน (พ.ศ.2546)
 11. สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (พ.ศ.2548)
 12. ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ.2549)
 13. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (พ.ศ.2550)
 14. สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ.2550)
 15. คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (พ.ศ.2551)
 16. สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ.2552)