ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

          สภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 ประกอบด้วยสภากายภาพบำบัด สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย และสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นองค์กรความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาการศึกษากายภาพบำบัดในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. กำหนดทิศทางการศึกษากายภาพบำบัดของประเทศไทยในทุกระดับ ให้สอดคล้องและสนองตอบต่อนโยบายการศึกษาและปัญหาการสาธารณสุขของประเทศ
  2. ร่วมกำหนดทิศทางงานกายภาพบำบัดในสังคม และชี้นำการปฏิบัติงานของบุคลากรกายภาพบำบัดในภาคส่วนต่างๆ
  3. เป็นศูนย์ประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านการศึกษากายภาพบำบัดและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  4. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางาน/บุคลากร และระบบข้อมูลกลางของงานการศึกษากายภาพบำบัด
  5. เป็นแหล่งรวบรวมข้อคิดเห็นและเสนอต่อรัฐบาล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในด้านการพัฒนาการศึกษากายภาพบำบัดของประเทศไทย

สมาชิก ประกอบด้วย

  • สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองปริญญาจากสภากายภาพบำบัด
  • สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
  • สภากายภาพบำบัด