คณะกรรมการผู้ก่อตั้ง

คณะกรรมการก่อตั้งสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554

aj_roongtiwa

ประธาน

รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

patchalee_k

รองประธาน

อ.ดร.พัชรี คุณค้ำชู
หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

pic_kluaymai

เลขาธิการ

อ.กล้วยไม้ พรหมดี
หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

sarayoot_m

รองเลขาธิการ

อ.สรายุธ มงคล
ผู้ประสานงานสาขาวิชากายภาพบำบัด
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

phornratchanee_w

เหรัญญิก

ผศ.ดร.พรรัชนี วีระพงศ์
คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

kanda_c

กรรมการ

ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
นายกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

mantana_w

กรรมการ

ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์
นายกสภากายภาพบำบัด

pornpimon_jun

กรรมการ

ผศ.พรพิมล จันทรวิโรจน์
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

jongkolnee

กรรมการ

อ.จงกลณี มาลัย
คณบดีคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

kanda_c

กรรมการ

ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
คณบดีคณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

anchalee_f

กรรมการ

อ.ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย
หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

sainatee_p

กรรมการ

รศ.สายนที ปรารถนาผล
หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

suwaleen_n

กรรมการ

อ.สุวลี นามวงษา
หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

thakitnuwat_c

กรรมการ

อ.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร
หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

wantane_y

กรรมการ

อ.วันทนีย์ โยชน์สาร
ผู้ประสานงานหลักสูตรกายภาพบำบัด
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

pornit_w

กรรมการ

อ.พรนิตย์ วรรธนพิสิฐกุล
หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

sudarat_sung

กรรมการ

อ.สุดารัตน์ สังฆะมณี
หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

narongrit_t

กรรมการ

อ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น
ประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา