การบริหารและดำเนินงาน

          สภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ดำเนินการโดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดในสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตสาขากายภาพบำบัดทุกสถาบันที่เป็นสมาชิก นายกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย และนายกสภากายภาพบำบัด กำหนดให้มี ประธาน รองประธาน เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเหรัญญิก โดยการเลือกกันเองของสมาชิก มีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี คณะกรรมการทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสภาสถาบันฯ พิจารณางบประมาณ ควบคุมและดำเนินงานของสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

          คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ ผู้มีประสบการณ์ด้านต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการของสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
การบริหารการเงินและงบประมาณ

          สภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยดำเนินการโดยรายได้จากค่าบำรุงและเงินสมทบค่าดำเนินการจากสถาบันสมาชิกตามที่คณะกรรมการกำหนด เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนจากบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งรายได้หรือผลประโยชน์อื่นๆที่คณะกรรมการเห็นสมควร ต้องมีการรายงานสถานะทางการเงินในการประชุมทุกครั้ง