ทำเนียบคณะกรรมการ

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

 • ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ (นายกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย) - กรรมการ (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555)
 • ผศ.ดร.พัชรี คุณค้ำชู (นายกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย) - กรรมการ (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559)
 • กภ.ปรีชา อัศวโกสินชัย (นายกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย) - กรรมการ (พ.ศ. 2559 - มิถุนายน พ.ศ. 2563)
 • ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ (นายกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย) - กรรมการ (กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน)

สภากายภาพบำบัด

 • ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ (นายกสภากายภาพบำบัด) - กรรมการ (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557)
 • ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ (นายกสภากายภาพบำบัด) - กรรมการ (พ.ศ. 2557 - 2560)
 • กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ (นายกสภากายภาพบำบัด) - กรรมการ (พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน)

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

 • รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ (คณบดี) - ประธานสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย (มีนาคม พ.ศ. 2554 - มกราคม พ.ศ. 2563)
 • รศ.ดร.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ (คณบดี) - กรรมการ (มกราคม พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน)

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • อ.กล้วยไม้ พรหมดี (หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด) - เลขาธิการ (มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2554)
 • รศ.ดร.ชุลี โจนส์ (หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด) - กรรมการ (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557)
 • ผศ.สุภาภรณ์ ผดุงกิจ (หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด) - กรรมการ (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559)
 • รศ.ดร.พรรณี ปึงสุวรรณ (หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด) - กรรมการ (พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • รศ.ดร.อรวรรณ ประศาสน์วุฒิ (หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด) - กรรมการ (ธันวาคม พ.ศ. 2554 - พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)
 • รศ.ดร.สมรรถชัย จำนงค์กิจ (หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด) - กรรมการ (ธันวาคม พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน)

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

 • ผศ.พรพิมล จันทรวิโรจน์ (คณบดี) - เหรัญญิก (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555)
 • ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ (คณบดี) - เหรัญญิก (พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน)

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ (คณบดี) - กรรมการ (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555)
 • รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข (คณบดี) - กรรมการ (พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน)

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 • ผศ.ดร.พรรัชนี วีระพงศ์ (คณบดี) - เหรัญญิก (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2560)
 • ผศ.ยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ (คณบดี) - กรรมการ (พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน)

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • อ.ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย (หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด) - กรรมการ (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556)
 • ผศ.ดร.สุจิตรา บุญหยง (หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด) - กรรมการ (พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน)

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ผศ.ดร.พัชรี คุณค้ำชู (หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด) - รองประธาน (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555 )
 • อ.ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน์ (หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด) - เลขาธิการ (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558)
 • รศ.ดร.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ (หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด) - กรรมการ (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561)
 • อ.ดร.ปฤณภัก มหาทรัพย์ (รักษาการหัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด) - กรรมการ (พ.ศ. 2561 - 2561)
 • ผศ.ดร.ปิยาภา แก้วอุทาน (หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด) - กรรมการ (พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ดร อรอุมา บุณยารมย์ (หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด) - กรรมการ (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555)
 • ผศ.ดร.ไชยยงค์ จรเกตุ (หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด) - กรรมการ (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559)
 • ผศ.ดร.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล (หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด) - กรรมการ (พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 • อ.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร (หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด) - กรรมการ (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557)
 • อ.ดร.กิตติพันธุ์ อรุณพลังสันติ (หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด) - เลขาธิการ (พ.ศ. 2558 - 2562)
 • อ.ดร.ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว (หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชากายภาพบำบัด) - กรรมการ (พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • อ.วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร (ผู้ประสานงานหลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์) - กรรมการ (พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555)
 • อ.พัชรินทร์ นิลมาท (ผู้ประสานงานหลักสูตรกายภาพบำบัด/หัวหน้าสาขากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์) - กรรมการ (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557)
 • อ.ดร.อโนมา สันติวรกุล (หัวหน้าสาขากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์) - กรรมการ (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560)
 • อ.สาลินี ไชยกูล (หัวหน้าสาขากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์) - กรรมการ (มีนาคม พ.ศ. 2560 – สิงหาคม พ.ศ. 2560)
 • อ.ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน (หัวหน้าสาขากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์) - กรรมการ (พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน)

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • อ.พรนิตย์ วรรธนพิสิฐกุล (หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด) - กรรมการ (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557)
 • อ.พรนิตย์ วรรธนพิสิฐกุล (หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด) - กรรมการ (พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน)

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • อ.สรายุธ มงคล (ผู้ประสานงานสาขาวิชากายภาพบำบัด) - เลขาธิการ (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556)
 • ผศ.ดร.วิศรุต บุตรากาศ (ผู้ประสานงานสาขาวิชากายภาพบำบัด) - กรรมการ (พ.ศ. 2556 - 2562)
 • อ.ดร.ฉัตรชฎา สุตาลังกา (หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด) - กรรมการ (พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)

คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

 • ผศ.จงกลณี มาลัย (คณบดี) - กรรมการ (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556)
 • ผศ.ดร.ผกาวลี พุ่มสุทัศน์ (คณบดี) - กรรมการ (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. ปัจจุบัน)

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 • อ. เดชาธร อิรัญ (หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด) - กรรมการ (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555)
 • ผศ. อรุณีย์ พรหมศรี (หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด) - กรรมการ (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558)
 • อ. พุทธิพงษ์ พลคำฮัก (หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด) - กรรมการ (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560)
 • อ.ดร.สุดารัตน์ สังฆะมณี (หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด) - กรรมการ (พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน)

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • อ. กฤติกา หงษ์โต (ประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด) - กรรมการ (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557)
 • อ. ทัศวิญา พัดเกาะ (ประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด) - กรรมการ (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559)
 • อ. กฤติกา หงษ์โต (ประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด) - กรรมการ (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560)
 • อ. นงนุช ล่วงพ้น (ประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด) - กรรมการ (พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน)