รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

ประธานสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

-

เลขาธิการ

-

เหรัญญิก

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต

กรรมการ

 • กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ (นายกสภากายภาพบำบัดบำบัด)
 • กภ.ปรีชา อัศวโกสินชัย (นายกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย)
 • รศ.ดร.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ (คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • รศ.ดร.พรรณี ปึงสุวรรณ (หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 • รศ.ดร.สมรรถชัย จำนงค์กิจ (หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข (คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
 • ผศ.ยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ (คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
 • ผศ.ดร.สุจิตรา บุญหยง (หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • ผศ.ดร.ปิยาภา แก้วอุทาน (หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 • ผศ.ดร.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล (หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร)
 • อ.ดร.ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว (หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน)
 • อ.ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน (หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
 • อ.เทอดขวัญ ปลูกวงษ์ชื่น (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
 • อ.ดร.ฉัตรชฎา สุตาลังกา (หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
 • ผศ.ดร.ผกาวลี พุ่มสุทัศน์ (คณบดีคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์)
 • อ.ดร.สุดารัตน์ สังฆะมณี (หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา)
 • อ.นงนุช ล่วงพ้น (ประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยบูรพา)