ประชุมสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วันที่ 2 ธันวาคม 2562

ประชุมสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในช่วงท้ายของการประชุม ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้แทนกรรมการสภาสถาบันฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณ รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ในวันที่ 18 มกราคม 2563