รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อ นิสิต นักศึกษากายภาพบำบัด ที่ได้รับการยกย่อง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

 • นายจิรวัฒน์ เหมือนโพธิ์ทอง มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นางสาววณัชยา ยาวิชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นางสาววรัญญา ไชยนุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นายสิรธีร์ ประกอบสันติสุข มหาวิทยาลัยรังสิต
 • นางสาวจินตรัตน์ จิตใจงาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นางสาวบุญยานุช อ่วมเจริญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • นายภวัต ศรีเจริญวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นางสาวชนาภา ปานเกตุ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นางสาวยุภาวดี หลานวงศ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • นางสาวเสาวลักษณ์ ปีวรบุตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • นายณัฐพงศ์ แดงบัวทอง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • นางสาวกิตติกา โคตรคำ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 • นายสราวุธ ราชจันทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • นายสุทธิโรจน์ ตันตระรุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • นายศิริศักดิ์ โลตุรัตน์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • นายอภิวัฒน์ แท่นเอียด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เอกสารแนบ : รายชื่อประจำปีการศึกษา 2561