โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินตามสมรรถนะนักกายภาพบำบัดแห่งอนาคต

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 สภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกายภาพบำบัดศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินตามสมรรถนะนักกายภาพบำบัดแห่งอนาคต ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการอบรม

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ครูก๋วย มะขามป้อม คุณพฤหัส พหลกุลบุตร เป็นวิทยากรหลักตลอดการอบรม มีอาจารย์จาก 16 สถาบัน จำนวน 45 คนเข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย สะท้อนการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากอาจารย์ทุกสถาบัน