ประชุมสัมมนาปรับปรุงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด ครั้งที่ 1

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์จากสถาบันการศึกษากายภาพบำบัด 16 สถาบัน ประชุมสัมมนาปรับปรุงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด ครั้งที่ 1 ณ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในการประชุมมีการนำเสนอ Expected Learning Outcome ของหลักสูตรกายภาพบำบัดจาก 16 สถาบัน และวิเคราะห์ มคอ 1 ฉบับ พ.ศ.2556 เพื่อนำสู่คุณลักษณะนักกายภาพบำบัดที่พึงประสงค์ในอนาคต โดยคำนึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตรและบรรลุมาตรฐานการอุดมศึกษา