ประชุมสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

ประชุมสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ในวันที่ 25 มกราคม 2562

ณ ห้องประชุมชั้น 9 ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน อาคารสภาคริสจักรแห่งประเทศไทย