อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำร่างมาตรฐานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก

สภากายภาพบำบัดร่วมกับสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างมาตรฐานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก

มีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อสร้างหลักสูตรสำหรับพัฒนาศักยภาพให้กับอาจารย์พิเศษทางคลินิกในการควบคุมการฝึกปฎิบัติงานของนักศึกษากายภาพบำบัดทั่วประเทศ

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2561ณ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต