รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อ นิสิต นักศึกษากายภาพบำบัด ที่ได้รับการยกย่อง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560

 • นางสาวเพ็ญธิดา จิตต์แก้ว - มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นางสาวกาญจวัส แสงวิริยภาพ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นางสาวมัฐยา ทาสมบูรณ์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นายวศิน เพียงวุฒิกุล - มหาวิทยาลัยรังสิต
 • นายพงศธร สีสุกดี - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายณัชพล วงศ์หิรัญสมบัติ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • นายสิรวิชญ์ บุญเสนันท์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นางสาวธารณา เวชวัฒนาเศรษฐ - มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นายนฤเบศ กิติมา - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • นายปุณณภพน์ ดำสุทธิ์ - มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • นางสาวสกาวเดือน จำนง - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • นางสาวชลิตา กิจสวัสดิ์ - วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 • นายเอกรินทร์ จุลคณานุกิจ - มหาวิทยาลัยบูรพา
 • นางสาวนภัส เจริญมาก - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • นางสาวประภารัตน์ พันธุลี - มหาวิทยาลัยพะเยา

เอกสารแนบ : รายชื่อประจำปีการศึกษา 2560