ประชุมสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วันที่ 6 ก.ค. 2560

ประชุมสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ในวันที่ 6 ก.ค. 2560 ณ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์