สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การยกร่างแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพ (พ.ศ.2560-2569)

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ประธานสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ และนายกสภากายภาพบำบัด กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การยกร่างแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพ (พ.ศ.2560-2569) ณ ห้องประชุมสานใจ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จัดโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health Policy Program Foundation; IHPP) โดยได้รับการสนับสนุนจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้ใช้ ผู้แทนวิชาชีพสาขาต่างๆ ผู้ผลิต สภาวิชาชีพ และภาคสังคม มีการแบ่งกลุ่มย่อยระดมสมองแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละภาคส่วนว่าจะขับเคลื่อนอย่างไร โดยมีวิสัยทัศน์ คือ Healthy People in Healthy Community and Environment โดยเน้นความเชื่อมโยงทั้งระบบการศึกษา ระบบบริการสุขภาพ และระบบบริหารจัดการ สรุปจากกลุ่มย่อยดังในแผนภาพ

ทั้งนี้กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดในองค์ประกอบที่ลึกซึ้งแตกต่างกัน ทางทีมคณะทำงานจะนำไปรวบรวมและจะมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งต่อไป