รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อ นิสิต นักศึกษากายภาพบำบัด ที่ได้รับการยกย่อง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559

 • นางสาวลลิตพรรณ เชาวนปรีชา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นางสาวกมลชนก สมัครการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นางสาวทิมาภรณ์ ภูศรีโสม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นางสาวประภาศิริ กมลเพ็ชร มหาวิทยาลัยรังสิต
 • นางสาวพิภูชนา เผ่าวิบูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายธนภูมิ ชาวสวนมุ่งเจริญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • นายฐณวัฒน์ ปริยัติฆรพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นางสาววารุณี ป้องเส้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นางสาวกนกพร รักเกียรติสกุล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • นางสาวนภาพร พูลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยศริสเตียน
 • นางสาวกรรณิการ์ วังเย็น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • นางสาวทันยา พงศธรกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • นางสาวนภัสวรรณ พิลาสันต์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 • นายเอกรินทร์ จุลคณานุกิจ บูรพา
 • นางสาวพรรณประภา รุ่งฤทธิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • นางสาวทิพยพวัลย์ ต๊ะต้องใจ มหาวิทยาลัยพะเยา

เอกสารแนบ : รายชื่อประจำปีการศึกษา 2559