รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อ นิสิต นักศึกษากายภาพบำบัด ที่ได้รับการยกย่อง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558

 • นายกันตวัฒน์ วิจิตรพรกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นายสุรกิจ จีนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นายวัฒนา ครองกิจศิริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นายฐาปกรณ์ เงินฝรั่ง มหาวิทยาลัยรังสิต
 • นายปัณฐวิชญ์ ธนจิรณัฏฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นางสาวอัณณภา สกุลอุดมธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • นางสาววัฏธิการ์ วงศ์พยัคฆ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นางสาวเกวลี นาคดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นางสาวณิชกานต์ ศุขแจ้ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • นางสาวธมลวรรณ สมสร้อย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • นางสาวฟิตรี หะยีอาแวมะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • นางสาวอาภรณ์ศิริ ปะติเต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • นางสาวณัฐนรี อยู่แฮ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 • นายอภิชาติปัญจพลานุรักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • นางสาวกชกร กล่ ากลิ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • นางสาวณัฐพร จันทร์ฝาย มหาวิทยาลัยพะเยา

เอกสารแนบ : รายชื่อประจำปีการศึกษา 2558