ประชุมสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วันที่ 16 มิ.ย. 2559

ประชุมสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ในวันที่ 16 มิ.ย. 2559 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร