สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ข้อสอบ กระบวนการ และการเปลี่ยนผ่านของข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ

10-12 มิถุนายน 2559 สภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ดร.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ เป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ข้อสอบ กระบวนการ และการเปลี่ยนผ่านของข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ ณ คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอาจารย์สถาบันการศึกษา นักกายภาพบำบัด คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสอบฯ