Open post

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินตามสมรรถนะนักกายภาพบำบัดแห่งอนาคต

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 สภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกายภาพบำบัดศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินตามสมรรถนะนักกายภาพบำบัดแห่งอนาคต ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการอบรม

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ครูก๋วย มะขามป้อม คุณพฤหัส พหลกุลบุตร เป็นวิทยากรหลักตลอดการอบรม มีอาจารย์จาก 16 สถาบัน จำนวน 45 คนเข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย สะท้อนการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากอาจารย์ทุกสถาบัน

Open post

ประชุมสัมมนาปรับปรุงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด ครั้งที่ 1

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์จากสถาบันการศึกษากายภาพบำบัด 16 สถาบัน ประชุมสัมมนาปรับปรุงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด ครั้งที่ 1 ณ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในการประชุมมีการนำเสนอ Expected Learning Outcome ของหลักสูตรกายภาพบำบัดจาก 16 สถาบัน และวิเคราะห์ มคอ 1 ฉบับ พ.ศ.2556 เพื่อนำสู่คุณลักษณะนักกายภาพบำบัดที่พึงประสงค์ในอนาคต โดยคำนึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตรและบรรลุมาตรฐานการอุดมศึกษา

Open post

ประชุมสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

ประชุมสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ในวันที่ 25 มกราคม 2562

ณ ห้องประชุมชั้น 9 ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน อาคารสภาคริสจักรแห่งประเทศไทย

Open post

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำร่างมาตรฐานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก

สภากายภาพบำบัดร่วมกับสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างมาตรฐานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก

มีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อสร้างหลักสูตรสำหรับพัฒนาศักยภาพให้กับอาจารย์พิเศษทางคลินิกในการควบคุมการฝึกปฎิบัติงานของนักศึกษากายภาพบำบัดทั่วประเทศ

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2561ณ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต

Open post

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การยกร่างแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพ (พ.ศ.2560-2569)

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ประธานสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ และนายกสภากายภาพบำบัด กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การยกร่างแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพ (พ.ศ.2560-2569) ณ ห้องประชุมสานใจ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จัดโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health Policy Program Foundation; IHPP) โดยได้รับการสนับสนุนจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้ใช้ ผู้แทนวิชาชีพสาขาต่างๆ ผู้ผลิต สภาวิชาชีพ และภาคสังคม มีการแบ่งกลุ่มย่อยระดมสมองแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละภาคส่วนว่าจะขับเคลื่อนอย่างไร โดยมีวิสัยทัศน์ คือ Healthy People in Healthy Community and Environment โดยเน้นความเชื่อมโยงทั้งระบบการศึกษา ระบบบริการสุขภาพ และระบบบริหารจัดการ สรุปจากกลุ่มย่อยดังในแผนภาพ

ทั้งนี้กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดในองค์ประกอบที่ลึกซึ้งแตกต่างกัน ทางทีมคณะทำงานจะนำไปรวบรวมและจะมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งต่อไป

Open post

ประชุมสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วันที่ 6 ก.ค. 2560

ประชุมสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ในวันที่ 6 ก.ค. 2560 ณ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

Open post

ประชุมสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วันที่ 16 มิ.ย. 2559

ประชุมสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ในวันที่ 16 มิ.ย. 2559 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Open post

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ข้อสอบ กระบวนการ และการเปลี่ยนผ่านของข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ

10-12 มิถุนายน 2559 สภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ดร.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ เป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ข้อสอบ กระบวนการ และการเปลี่ยนผ่านของข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ ณ คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอาจารย์สถาบันการศึกษา นักกายภาพบำบัด คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสอบฯ

Open post

ประชุมสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วันที่ 18 ธ.ค. 2558

ประชุมสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ในวันที่ 18 ธ.ค. 2558 ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Open post

ประชุมสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วันที่ 19 ธ.ค. 2557

ประชุมสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ในวันที่ 19 ธ.ค. 2557 ณ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Posts navigation

1 2