Open post

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อ นิสิต นักศึกษากายภาพบำบัด ที่ได้รับการยกย่อง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

 • นายจิรวัฒน์ เหมือนโพธิ์ทอง มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นางสาววณัชยา ยาวิชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นางสาววรัญญา ไชยนุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นายสิรธีร์ ประกอบสันติสุข มหาวิทยาลัยรังสิต
 • นางสาวจินตรัตน์ จิตใจงาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นางสาวบุญยานุช อ่วมเจริญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • นายภวัต ศรีเจริญวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นางสาวชนาภา ปานเกตุ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นางสาวยุภาวดี หลานวงศ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • นางสาวเสาวลักษณ์ ปีวรบุตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • นายณัฐพงศ์ แดงบัวทอง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • นางสาวกิตติกา โคตรคำ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 • นายสราวุธ ราชจันทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • นายสุทธิโรจน์ ตันตระรุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • นายศิริศักดิ์ โลตุรัตน์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • นายอภิวัฒน์ แท่นเอียด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เอกสารแนบ : รายชื่อประจำปีการศึกษา 2561

Open post

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินตามสมรรถนะนักกายภาพบำบัดแห่งอนาคต

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 สภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกายภาพบำบัดศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินตามสมรรถนะนักกายภาพบำบัดแห่งอนาคต ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการอบรม

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ครูก๋วย มะขามป้อม คุณพฤหัส พหลกุลบุตร เป็นวิทยากรหลักตลอดการอบรม มีอาจารย์จาก 16 สถาบัน จำนวน 45 คนเข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย สะท้อนการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากอาจารย์ทุกสถาบัน

Open post

ประชุมสัมมนาปรับปรุงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด ครั้งที่ 1

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์จากสถาบันการศึกษากายภาพบำบัด 16 สถาบัน ประชุมสัมมนาปรับปรุงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด ครั้งที่ 1 ณ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในการประชุมมีการนำเสนอ Expected Learning Outcome ของหลักสูตรกายภาพบำบัดจาก 16 สถาบัน และวิเคราะห์ มคอ 1 ฉบับ พ.ศ.2556 เพื่อนำสู่คุณลักษณะนักกายภาพบำบัดที่พึงประสงค์ในอนาคต โดยคำนึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตรและบรรลุมาตรฐานการอุดมศึกษา

Open post

ประชุมสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

ประชุมสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ในวันที่ 25 มกราคม 2562

ณ ห้องประชุมชั้น 9 ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน อาคารสภาคริสจักรแห่งประเทศไทย

Open post

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำร่างมาตรฐานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก

สภากายภาพบำบัดร่วมกับสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างมาตรฐานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก

มีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อสร้างหลักสูตรสำหรับพัฒนาศักยภาพให้กับอาจารย์พิเศษทางคลินิกในการควบคุมการฝึกปฎิบัติงานของนักศึกษากายภาพบำบัดทั่วประเทศ

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2561ณ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต

Open post

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อ นิสิต นักศึกษากายภาพบำบัด ที่ได้รับการยกย่อง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560

 • นางสาวเพ็ญธิดา จิตต์แก้ว - มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นางสาวกาญจวัส แสงวิริยภาพ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นางสาวมัฐยา ทาสมบูรณ์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นายวศิน เพียงวุฒิกุล - มหาวิทยาลัยรังสิต
 • นายพงศธร สีสุกดี - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายณัชพล วงศ์หิรัญสมบัติ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • นายสิรวิชญ์ บุญเสนันท์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นางสาวธารณา เวชวัฒนาเศรษฐ - มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นายนฤเบศ กิติมา - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • นายปุณณภพน์ ดำสุทธิ์ - มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • นางสาวสกาวเดือน จำนง - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • นางสาวชลิตา กิจสวัสดิ์ - วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 • นายเอกรินทร์ จุลคณานุกิจ - มหาวิทยาลัยบูรพา
 • นางสาวนภัส เจริญมาก - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • นางสาวประภารัตน์ พันธุลี - มหาวิทยาลัยพะเยา

เอกสารแนบ : รายชื่อประจำปีการศึกษา 2560

Open post

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การยกร่างแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพ (พ.ศ.2560-2569)

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ประธานสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ และนายกสภากายภาพบำบัด กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การยกร่างแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพ (พ.ศ.2560-2569) ณ ห้องประชุมสานใจ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จัดโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health Policy Program Foundation; IHPP) โดยได้รับการสนับสนุนจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้ใช้ ผู้แทนวิชาชีพสาขาต่างๆ ผู้ผลิต สภาวิชาชีพ และภาคสังคม มีการแบ่งกลุ่มย่อยระดมสมองแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละภาคส่วนว่าจะขับเคลื่อนอย่างไร โดยมีวิสัยทัศน์ คือ Healthy People in Healthy Community and Environment โดยเน้นความเชื่อมโยงทั้งระบบการศึกษา ระบบบริการสุขภาพ และระบบบริหารจัดการ สรุปจากกลุ่มย่อยดังในแผนภาพ

ทั้งนี้กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดในองค์ประกอบที่ลึกซึ้งแตกต่างกัน ทางทีมคณะทำงานจะนำไปรวบรวมและจะมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งต่อไป

Open post

ประชุมสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วันที่ 6 ก.ค. 2560

ประชุมสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ในวันที่ 6 ก.ค. 2560 ณ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

Open post

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อ นิสิต นักศึกษากายภาพบำบัด ที่ได้รับการยกย่อง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559

 • นางสาวลลิตพรรณ เชาวนปรีชา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นางสาวกมลชนก สมัครการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นางสาวทิมาภรณ์ ภูศรีโสม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นางสาวประภาศิริ กมลเพ็ชร มหาวิทยาลัยรังสิต
 • นางสาวพิภูชนา เผ่าวิบูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายธนภูมิ ชาวสวนมุ่งเจริญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • นายฐณวัฒน์ ปริยัติฆรพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นางสาววารุณี ป้องเส้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นางสาวกนกพร รักเกียรติสกุล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • นางสาวนภาพร พูลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยศริสเตียน
 • นางสาวกรรณิการ์ วังเย็น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • นางสาวทันยา พงศธรกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • นางสาวนภัสวรรณ พิลาสันต์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 • นายเอกรินทร์ จุลคณานุกิจ บูรพา
 • นางสาวพรรณประภา รุ่งฤทธิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • นางสาวทิพยพวัลย์ ต๊ะต้องใจ มหาวิทยาลัยพะเยา

เอกสารแนบ : รายชื่อประจำปีการศึกษา 2559

Open post

ประชุมสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วันที่ 16 มิ.ย. 2559

ประชุมสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ในวันที่ 16 มิ.ย. 2559 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Posts navigation

1 2