สมาชิก

ptat

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

ptc

สภากายภาพบำบัด

mahidol

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

khongen

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

chiangmai

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

rangsit

คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต

srinakarin

คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

huachiew

คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

chula

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

thammasat

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

naresuan

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

Chistian

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

walailak

สาขาวิชากายภาพบำบัด
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Songkla

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

maefahluang

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

phayao

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

StLuis

คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

burapha

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา